Programlamada Nasıl Gelişiriz?

Photo by Christopher Gower on Unsplash

Nasıl Başlanır?

Photo by Danial Igdery on Unsplash
  1. Yaptıklarımı komut satırı haricinde görmememdi(Android cihazım olmadığından Android geliştirme ile ilgilenmiyordum)

Kendiniz Öğrenin, Başkalarına da Öğretin

Photo by Mr. Bochelly on Unsplash

Yenikleri Takip Edin

Source: Apple

Öğrenmekten Vazgeçmeyin

Öğrenmekten Vazgeçmeyin(Fotoğraf Tarihi 2018)

Mobile Developer @Softhion

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store